Om registret

Bukväggsbråck definieras som hål i bukväggen varigenom bukhålans organ kan pressas ut. De indelas i primära bråck och ärrbråck. Primära bråck är vanligast. Ärrbråck uppkommer efter tidigare kirurgi när ärret brister, vilket medför stora besvär för patienten och dyra konsekvenser för samhället. Av alla bukoperationer resulterar 5‑18% i ett efterföljande ärrbråck. Cirka 3 700 patienter per år opereras för bukväggsbråck i slutenvården, vilket konsumerar cirka 11 200 vårddygn. Om man räknar in dagkirurgi är antalet cirka 6 300 patienter.

Syftet med registret är att följa utvecklingen av nya tekniker och nät avseende komplikationer och patientupplevelse till stöd för förändringsarbetet på både lokal och nationell nivå. På nationell och lokal nivå kan man beskriva patientstrukturen, riskfaktorer, ingrepp relaterat till bråcktyp, operationsmetod, nätanvändning, fixeringsmetoder, farmakologiska profylax, andel akuta ingrepp, tidiga och sena komplikationer främst avseende smärta, infektion och reoperation samt utläkningsfrekvens och med tiden omoperationsfrekvensen.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne